A projekt bemutatása

A városi és települési önkormányzatoknak kötelező feladatai között szerepel a Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás, idősek, fogyatékosok szociális ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 37/A. §. (1) bekezdése, 62 §., 63. §., 64 §., és 65/F. §. (1) bekezdésének a.) pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40.§-a alapján.

Zalaszentgróti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ működtetése a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását képező települési önkormányzatok számára, mint alapító szervezetének fontos feladata, mely a szociális étkeztetés tevékenységi körben Zalaszentgrót Város közigazgatási területe és a képviselő testületek között létrejött társulási megállapodás alapján Almásháza, Kallósd, Sénye, Tekenye és Tilaj községek közigazgatási területe.

A házi segítségnyújtás tevékenységi körben Zalaszentgrót város közigazgatási területe és a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján: Kallósd, Sénye és Tekenye községek közigazgatási területe.

Az idősek nappali ellátása tevékenységi körben Zalaszentgrót város közigazgatási területe és a képviselőtestületek között létrejött társulási megállapodás alapján Kallósd, Sénye és Tekenye községek közigazgatási területe.

A családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységi körökben Zalaszentgrót város közigazgatási területe és a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján: Almásháza, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Óhíd, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalacsány, Zalaszentlászló és Zalavég községek közigazgatási területe. Az intézmény feladatának ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyont Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bocsátja az intézmény rendelkezésére.

A projekt az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai, és/vagy a 15/1998. (IV. 30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről NM rendeletben foglaltak szerint kerül megtervezésre.

2016. január 1-jétől a járásszékhely település gyermekjóléti szolgálata lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti központot működtetni, amelynek ellátási területe a járás lakosságára terjed ki.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata jelenleg a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásában gesztor önkormányzatként való részvétellel, a társulás fenntartásában működő Zalaszentgróti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

A Zalaszentgróti Szociális. Család- és Gyermekjóléti Központ feladata a család- és gyermekjóléti szolgáltatás terén:

• információ nyújtás 

jelzőrendszer működtetése

• kríziskezelés

• esetmenedzselés - koordináció

• ellátásokhoz való hozzájutás segítése - közvetítés szolgáltatásba (intézményen belül és intézményen kívül)

• természetbeni, pénzbeli ellátások nyújtásához alapvető segítő szolgáltatás (jogosultság megállapításában, folyósításban és felhasználásban való részvétel erre való felhatalmazás esetén /helyi rendelet/)

• eseti gyámként kirendelhető családgondozó biztosítása

• általános tanácsadások (szociális, életvezetési, mentális, háztartásgazdálkodási)

• családgondozás - gyermekekkel és családjukkal, egyénekkel, gyermektelen családokkal végzett szociális munka

• csoportmunka

• egyéni- és csoportos készségfejlesztés

• közösségfejlesztés

• folyamatos kapcsolattartás és együttműködős a járásszékhelyen működő szociális és gyermekjóléti központtal

2016. január 1-jétől a család- és gyermekjóléti szolgálatként is működő központot az önkormányzat a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának fenntartásában működő Zalaszentgróti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ szakmai tekintetben önálló intézményegységeként ellátja a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalt működtető településeken a család- és a gyermekjóléti szolgálat, a Zalaszentgróti Járáshoz tartozó településeken pedig a család- és gyermekjóléti központ feladatait.

Szakember létszám:

Intézményvezető asszony: szakvizsgázott szociálpedagógus

 

Család- és Gyermekjóléti Központ 3 fő, 1 fő szakvizsgázott szociális szakigazgatás szervező, 1 fő szociálpedagógus és 1 fő szociális munkás szakvizsgával,

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 6 fő, 1 fő szakvizsgázott szociális munkás, 1 fő szociálpedagógus, 1 fő szakvizsgázott szociálpedagógus, 1 fő nevelő tanár, 1 fő szakvizsgázott szociális munkás, 1 fő jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, 1 fő záróvizsgával rendelkező szociális munkás

 

Idősellátás: 

Nappali ellátás: 1,5 fő: 1,5 fő szociális gondozó és ápoló

Étkezés: 1 fő folyamatban lévő szociális gondozó és ápoló

Házi segítség nyújtás: 6 fő szociális gondozó és ápoló

 

Bútorzat: 10-15 éve vásárolt bútorzattal rendelkezünk, asztalok, székek, szekrények, melyek cseréje a munkatársak munkafeltételeinek javításához elengedhetetlen. 

Informatikai eszközök: A számítógép parkunk elavult, folyamatosan karbantartást igénylő minden darabja. Fénymásolónkat már használtan szereztük be, folyamatos javítást igényel több száz ezer forint értékben évente.

A kiírt pályázatban lehetőség nyílik önállóan, csak gépjármű és eszközök beszerzésére, mely jó alkalom, hogy a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ hiányzó eszközeit beszerezzük, elavult eszközeit pedig lecseréljük.

Az intézményvezetővel egyeztetve a projekt keretében az alábbi eszközök beszerezés indokolt a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15. szám alatti telephelyére:

• 2 db személygépjármű

• kismotor

• 10 db kerékpár

• gyermekbútorok, szőnyegek

• irodai bútorok, székek

• Fejlesztő játékok

• Sportszerek

• kültéri játszótéri eszközök

• 8 db laptop

• 3 db asztali gép

• 1 db fénymásoló

• 2 db mobiltelefon

• 1 db televízió

*      2 db tablet

*      1 db projektor

*      1 db projektor vászon

*      1 db fényképezőgép 

*      1 db fényképező táska

A projekt illeszkedik a helyi önkormányzat/kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepciójához, a Helyi Esélyegyenlőségi Programjához. 

A fejlesztéssel érintett ingatlan a 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben megállapított hátrányos helyzetű járások és települések listáján szerepel.

Az intézmény minőségi fejlesztésével hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez.

A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztés jövőbeni fenntarthatósága/működtetése megfelelően biztosított. A projekt megvalósításához kölcsön/hitel felvétele nem szükséges. 

A projekt a benyújtásának feltételéül szabott, minimálisan előírt előkészítettségi foknál magasabb szintű előkészítettséggel (pl: előzetes megvalósíthatósági tanulmánnyal) rendelkezik. 

A projekt biztosítja a fejlesztendő tevékenységet ellátó munkavállalók munkahelyeinek megőrzését. A fejlesztés új szolgáltatást bevezetését tartalmazza: Klub-szoba kialakítása, nyári szabadidős foglakozások, Terápiás céllal kívánjuk használni a trambulint, gondolva a magatartási problémákkal küzdő gyermekek feszültség levezetésére, vagy akár munkatársaink feszültség levezetésére is.

A megvalósítandó fejlesztés szervesen kapcsolódik a 2007-2013-as időszakban uniós költségvetési forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, hozzájárul annak folytatásához illetve további fejlesztéséhez.

A projektnek várhatóan jelentős, hosszú távú és kedvező társadalmi eredményei, hatásai lesznek a feladat-ellátási terület teljes lakosságára. A szociális alapszolgáltatások eszközeinek fejlesztése hozzájárul a társadalom leszakadással veszélyeztetett csoportjainak helyzetének javulásához. Az Intézmény fejlesztésén keresztül erősödnek a helyi humán közszolgáltatások, távlati viszonylatban javul a lakosság foglalkoztathatósága, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával mérséklődnek az életkörülményekben rejlő területi különbségek.